Kraina Odkrywcy - Projekty UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza dla Spółki Kraina Odkrywcy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością numer Projekt POIR.03.04.00-12-0148/20

 

kwota: 234 880,95zł

Projekt współfinanosowany ze środków Uni Europejskiej

Projekt „Kraina Odkrywcy w Katowicach(II)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego 65 osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Katowic, posiadających dzieci do lat 3, poprzez umożliwienie korzystania ze żłobka utworzonego w ramach projektu oraz ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom pozostających poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3  

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

 

Grupę docelową Projektu stanowią wyłącznie osoby spełniające poniższe warunki:

 

 • zamieszkanie/praca na terenie Katowic
 • osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 lub zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem
 • osoby, których dochody brutto nie przekraczają 1,5-krotności średniej wynagrodzenia na członka rodziny.


Projekt realizowany jest od 2019-07-01 - 2021-06-21

Wydatki kwalifikowane projektu –  1 837 557,89 zł
Wartość dofinansowania UE – 1 561 924,20 zł 

 

Projekt „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego 63 osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Gliwic, posiadających dzieci w wieku do lat 3, poprzez umożliwienie korzystania ze żłobka utworzonego w ramach projektu, a w konsekwencji ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Grupę docelową stanowią osoby spełniające poniższe warunki:

• zamieszkałe lub pracujące na terenie miasta Gliwice

• osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3,

• osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3,

• osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

Projekt realizowany jest od 01.10.2019 roku do 22.06.2021 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 1 902 648,00 PLN

Wartość dofinansowania UE – 1 617 250,80 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17 realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 12.05.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. 

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego 70 osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Zabrza, posiadających dzieci do lat 3, poprzez umożliwienie korzystania ze żłobka utworzonego w ramach projektu, a w konsekwencji ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z

powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT
Grupę docelową projektu stanowią:
• osoby zamieszkałe lub pracujące na terenie miasta Zabrze,
• osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3,
• osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3,
• osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

Okres realizacji Projektu:  01.03.2019 - 12.05.2021

Całkowita wartość projektu: 1 989 622,80 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 750 868,06 PLN

 

Projekt „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:

Powrót/wejście na rynek pracy 92 osób fizycznych (w tym 9 mężczyzn), zamieszkałych i/lub pracujących na terenie miasta Kraków (województwo małopolskie), które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3 i w związku z tym doświadczają trudności w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie nowego żłobka z 92 miejscami od 01.03.2018 do 07.10.2018 oraz świadczenie opieki żłobkowej w czasie 9 miesięcy dla 92 osób fizycznych, w czasie od
08.10.2018 do 30.06.2019. Realizacja celu Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu jednego żłobka na terenie miasta
Krakowa. Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Krakowa.  


Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie
miasta Krakowa, bez limitu wieku. Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wychowujących
dzieci w wieku do lat 3 lub do osób bezrobotnych/biernych zawodowo, z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt obejmie grupę 92 osób, w tym 83 kobiet i 9 mężczyzn.
Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w
Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018-30.06.2019
Całkowita wartość projektu: 1 839.720,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 563.720,00 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17-00, realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 01.09.2019 r. w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:

Powrót/wejście na rynek pracy 96 osób fizycznych (w tym 9 mężczyzn), zamieszkałych i/lub pracujących na terenie miasta Kraków (województwo małopolskie), które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3 i w związku z tym doświadczają trudności w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 2 nowych żłobków z 55 i 41 miejscami od 01.05.2018 do 02.01.2019 oraz świadczenie opieki żłobkowej w czasie 8 miesięcy dla 96 osób fizycznych, w czasie od 02.01.2019 do 01.09.2019. Realizacja celu Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu dwóch żłobków na terenie miasta Krakowa. Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Krakowa.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Krakowa, bez limitu wieku. Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób bezrobotnych/biernych zawodowo, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt obejmie grupę 96 osób, w tym 87 kobiet i 9 mężczyzn. Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

 

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018-01.09.2019
Całkowita wartość projektu: 1 900.488,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 613.488,00 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17, realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. w ramach 9 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizacja wychowania przedszkolnego na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 1.03.2018 do 28.02.2019 r. Realizacja celu Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu jednego przedszkola na terenie miasta
Rzeszowa. Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Rzeszowa.

Planowane efekty Projektu:

Rezultatem projektu będzie stworzenie przedszkola, oferującego 80 miejsc opieki przedszkolnej na terenie województwa podkarpackiego, które będzie funkcjonowało min. 2 lata po zakończeniu finansowania projektu przez EFS. W ramach projektu planowane jest dokonanie adaptacji lokalu (6 m-cy), w którym świadczona będzie opieka przedszkolna oraz realizacja wychowania
przedszkolnego i zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki przez okres 6 m-cy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018 r. – 05.06.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 1 197 576,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 077 576,00 PLN

 

Projekt Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17-00, realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:

Powrót/wejście na rynek pracy 94 osób fizycznych (w tym 9 mężczyzn), zamieszkałych i/lub pracujących na terenie miasta Kraków (województwo małopolskie), które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3 i w związku z tym doświadczają trudności w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie nowego żłobka z 94 miejscami od 01.03.2018 do 31.10.2018 oraz
świadczenie opieki żłobkowej w czasie 8 miesięcy dla 94 osób fizycznych, w czasie od 26.10.2018 do 25.06.2019.

Realizacja celu Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu jednego żłobka na terenie miasta Krakowa.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Krakowa.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Krakowa, bez limitu wieku. Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wychowujących dzieci w
wieku do lat 3 lub do osób bezrobotnych/biernych zawodowo, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 94 osób, w tym 85 kobiet i 9 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018-25.06.2019
Całkowita wartość projektu: 1 863.048,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 583.048,00 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowany jest
w okresie od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:

Powrót/wejście na rynek pracy 60 osób fizycznych (w tym 9 mężczyzn), zamieszkałych i/lub pracujących na terenie miasta Kraków (województwo małopolskie), które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3 i w związku z tym doświadczają trudności w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie nowego żłobka z 60 miejscami od 01.03.2018 do 07.10.2018 oraz świadczenie opieki żłobkowej w czasie 11 miesięcy dla 60 osób fizycznych, w czasie od 08.10.2018 do 31.08.2019.
Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 51 kobiet i 9 mężczyzn. Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Krakowa, bez limitu wieku. Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wychowujących
dzieci w wieku do lat 3 lub do osób bezrobotnych/biernych zawodowo, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.
Projekt obejmie grupę 90 osób, w tym 81 kobiet i 9 mężczyzn. Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018-31.08.2019
Całkowita wartość projektu: 1 178 442,84 PLN
Wysokość dofinansowania:  999 903,09 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowany jest  w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele Projektu:

 • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
 • wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu w ramach Projektu dwóch żłobków na terenie miasta Sosnowca.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Sosnowca, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”

 

Okres realizacji projektu:  01.10.2017- 30.09.2019

Całkowita wartość projektu: 1 963 266,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 727 674,08 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.Realizatorem Projektu jest Grzegorz Jasiński działajacy pod firmą GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 292 20 19, REGON: 120614545

Cele projektu:

 • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
 • wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu w ramach Projektu dwóch żłobków na terenie miasta Bytomia.

Planowane efekty projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Bytomia, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 65 osób.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się Regulaminie uczestnictwa w Projekcie oraz pod nr tel. 530 449 202 bądź mailowo: sekretariat@gint.pl. Formularz rerutacyjny oraz Regulamin udziału w Projekcie dostępne są na stronie www.krainaodkrywcy.pl w zakładce Rekrutacja. 

 

Okres realizacji projektu:  01.04.2017-31.03.2019

Całkowita wartość projektu: 1 945 176,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 711 754,88 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Gliwicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.Realizatorem Projektu jest Grzegorz Jasiński działajacy pod firmą GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 292 20 19, REGON: 120614545

Cele Projektu:

 • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
 • Wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu dwóch żłobków na terenie miasta Gliwice.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Gliwice.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Gliwice, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 85 osób.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie oraz pod nr tel. 530 449 202 bądź mailowo: sekretariat@gint.pl. Formularz rerutacyjny oraz Regulamin udziału w Projekcie dostępne są na stronie www.krainaodkrywcy.pl w zakładce Rekrutacja. 

 

Okres realizacji Projektu:  01.03.2017-28.02.2019

Całkowita wartość projektu: 1 954 348,80​ PLN

Wysokość dofinansowania: 1 719 826,94​ PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowany jest w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele Projektu:

 • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
 • Wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu dwóch żłobków na terenie miasta Katowice.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Katowice.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Katowice, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

 

Okres realizacji Projektu:  01.03.2017 - 28.02.2019

Całkowita wartość projektu: 1 673 196,00​ PLN

Wysokość dofinansowania: 1 472 412,48 PLN

ul. Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl

Copyright © 2013 - 2016 Kraina Odkrywcy. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Kraina Odkrywcy sp. z o.o.

Projekt: red-fox.pl | realizacja: gint.pl